A RONDO online üzletére és az általa szervezett játékra vonatkozó általános szerződési feltételek

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

Elege van abból, hogy hosszú dokumentumokat kell olvasnia? Olvassa el a GYIK-et, ahol minden lényeges információt könnyen megtalál!

 1. Bevezető rendelkezések

  1. A RONDOgo s.r.o. szolgáltatásainak igénybevétele, honlapjainak használata, a rondogo.hu honlapon szervezett játékban (a továbbiakban: „Játék”) való részvétel, valamint az ott kínált termékek és szolgáltatások megvásárlása illetve igénybevétele tekintetében a Felhasználó és a RONDOgo s.r.o., (székhelye: Prága 9, Freyova 82/27, 190 00, Csehország; cégjegyzékszám: C 196838; nyilvántartó hatóság: Prágai Bíróság által vezetett Cégjegyzék; azonosítója: 242 47 286; adószáma: CZ24247286; a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a Játék szervezője között létrejött jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató elérhető az r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F e-mail címen.
  2. A jelen ÁSZF alkalmazásában a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) kifejezés olyan teljes jogképességgel rendelkező természetes- vagy jogi személyt takar, aki vagy amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, jelentkezett a Játékban való részvételre, termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolt a Szolgáltatótól, valamint a jelen ÁSZF-nek megfelelően (i) regisztrált vagy akinek/amelynek nevében felhasználói fiókot hoztak létre, továbbá (ii) a Szolgáltató által szervezett Játékban résztvevő vállalkozásoktól (a továbbiakban: „Partnerek") vásárolt termékek és szolgáltatások után Rondo-elemek (a továbbiakban: „Elemek”) formájában, illetve Rondonok vagy azok megfelelői (a továbbiakban: „Rondonok”) formájában hűségpontokat szerzett, vagy (iii) Rondonokat vagy Elemeket közvetlenül a Szolgáltatótól kapott.
  3. A regisztráció érdekében a Felhasználónak a regisztrációs adatlapot helyesen, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kell kitöltenie, melynek során legalább az alábbi adatokat kell megadnia: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, és jelszó. Az e-mail cím érvényességét a Szolgáltató ellenőrzi.
  4. A Felhasználó a Játékban kizárólag azt követően vehet részt, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadta. A Játékban nem vehet részt az a Felhasználó, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el. A Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását a Játékban való részvétellel is kinyilváníthatja.
  5. A Játékban a 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A 16 évnél fiatalabb személyek a Játékban kizárólag törvényes képviselőjük előzetes jóváhagyásával vehetnek részt.
 2. Játékszabályok

  1. A Játék a www.rondogo.hu webhelyen zajlik. A Felhasználó annak a Játéknak a szabályait amelyben részt kíván venni – így a játékmenet, a nyeremények és a győztes meghatározása módjának leírását –, a webhelynek az adott Játékkal foglalkozó részén találja meg.
  2. A Felhasználó az Elemeket különböző alkalmakkor szerezheti meg. Egy adott nyereményt az azzal kapcsolatos Elemeket leghamarabb összegyűjtő Felhasználó szerzi meg. A többi Felhasználó által összegyűjtött Elemek elvesznek; előfordulhat azonban az is, hogy a Felhasználó felkínálja lehetőséget, hogy az Elemeket egyéb játékpontokra (pl. Rondonokra vagy másra), illetve jutalmakra cseréljék.
  3. Kifejezett ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Felhasználó a már birtokában lévő Elemek további példányait is megszerezheti a Játékban részt vevő helyeken, ha az adott Elemek megszerzésére vonatkozó feltételek fennállnak. A Felhasználó által megszerzett Elemek kiválasztása a Rondo – véletlenszerűség elve alapján működő – algoritmusával történik.
  4. Az Elemeket sem megvásárolni, sem ellenszolgáltatásért fejében más módon megszerezni nem lehet. Az Elemeket kizárólag a Játékban, nyereményként és/vagy szolgáltatások igénybevételének vagy termékek vásárlásának jutalmaként lehet megszerezni.
  5. A Szolgáltató a Játék egyéb változatait is bevezetheti, az adott Játék külön erre a célra fenntartott részében közzétett feltételekkel, például különleges hűségpontokkal, egyedi nyereményjátékkal, további részvételi követelményekkel, szerződött partnerek részvételével stb. Amennyiben a Játék ezen változatainak külön szabályai másként nem határozzák meg, a jelen ÁSZF-ben szereplő, a Játékra vonatkozó valamennyi rendelkezés megfelelően alkalmazandó.
 3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

  1. A Felhasználó köteles felhasználói nevét és jelszavát titokban tartani. A Szolgáltató a felhasználói fiókkal való visszaélésekért felelősséget nem vállal.
  2. Minden Felhasználó csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. A felhasználói fiókot más Felhasználóra átruházni, illetve Rondonokat vagy Elemeket ellenszolgáltatás fejében megszerezni tilos. A Felhasználó a Rondonok vagy Elemek megszerzése érdekében minden Partnerrel egy naptári napon csak egyetlen ügyletet köthet. A Felhasználó köteles az ügyletre vonatkozó bizonylatokat (számlát vagy adóógyi bizonylatokat) az ügylet időpontját követő 3 hónapig megőrizni. Amennyiben a Felhasználó több Rondon vagy Elem megszerzésére szerez jogosultságot, mint amennyire az adott Partnerrel kötött ügylet alapján jogosult lenne, köteles erről a Szolgáltatót késedelem nélkül tájékoztatni.
  3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az ÁSZF rendelkezéseit az alábbiak szerint megszegi, a Szolgáltató előzetes értesítés és indokolás nélkül, bármikor jogosult a Felhasználó Játékban való részvételét megszüntetni vagy korlátozni, a Felhasználó fiókját megszüntetni vagy blokkolni, illetve a nyeremény átadását megtagadni, anélkül hogy ez a Felhasználó számára bármilyen jogosultságot eredményezne:
   1. az ÁSZF súlyos megsértése, ideértve a 3. cikk alapján tett valótlan nyilatkozatokat is,
   2. a vonatkozó jogszabályok megsértése,
   3. a Játék menetének befolyásolására tett kísérlet, továbbá a Játékkal vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban elkövetett csalárd magatartás,
   4. a Rondonok vagy Elemek megszerzését szolgáló spekulatív célú vásárlások, így különösen az olyan vásárlások, melynek során a Felhasználó az elállás jogával indokolatlanul él a Rondonoknak vagy Elemeknek az ügylet a tényleges lebonyolítása nélküli megszerzése érdekében, továbbá a Rondonoknak vagy Elemeknek a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározottaktól eltérő módon történő megszerzése, így például egyetlen vásárlás több ügyletre bontásával, a Rondonok vagy Elemek megszerzésére jogosító kódok megosztásával vagy ilyen kódok harmadik személytől történő megszerzésével, a Rondonok vagy Elemek megszerzésére jogosító kódoknak az ügylet lezárása nélküli felhasználásával, több olyan ügylet lebonyolításával az adott Partnerrel, amely alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Rondonoknak vagy az Elemeknek ugyanazon a napon történő megszerzésére, valamint az adott ügylet alapján járónál több Rondon vagy Elem megszerzésével.
  4. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásait nem használhatja Csehország vagy a Felhasználóhoz kapcsolódó más államok jogszabályaival ellentétes, illetve a Szolgáltató hírnevének csorbítására alkalmas célra. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatónak az általa a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegésével okozott minden kárt megtéríti.
  5. A Felhasználó kijelenti, hogy
   1. cselekvőképessége nem korlátozott,
   2. a felhasználói fiók létrehozásakor a valóságnak megfelelő és helyes adatokat adott meg,
   3. a felhasználói fiók jogos tulajdonosa, valamint hogy a Rondonok és az Elemek jogszerűen vannak a birtokában.
  6. Tilos az olyan mechanikus, elektronikus és más, hasonló eszközök használata, amelyekkel a Játék során jogosulatlan előny szerezhető (pl. automatikus megfigyelés vagy a játékmenet befolyásolása). Így például a Felhasználó nem használhat semmilyen szoftvert – így mesterséges intelligenciával rendelkező szoftvereket sem –, amely alkalmas arra, hogy a Játék során helyettesítse vagy számára segítséget nyújtson. A fenti tilalom megszegése vagy annak alapos gyanúja jogalapot szolgáltat a Szolgáltató számára ahhoz, hogy a nyeremény odaítélését vagy átadását megtagadja, illetve a Felhasználónak a Játékban való további részvételét megtiltsa.
  7. Amennyiben a Felhasználó 2 hónapig inaktív, azaz ennyi ideig nem vett részt a Játékban vagy nem szerez egyetlen Rondont sem, az általa megszerzett, de fel nem használt Rondonokat elveszíti. A Rondonok érvényessége az utolsó tevékenységet követő második naptári hónap végével automatikusan megszűnik.
  8. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által a Rondo Shopban vagy a Rondogo.hu honlap egyéb részein (a továbbiakban együttesen: „Eshop”) hirdetett termékeket és szolgáltatásokat vásárolni. A megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató általi megerősítésével a Szolgáltató és a Felhasználó között adásvételi vagy szolgáltatási szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF és a Szolgáltató ajánlata az irányadó; a fizetési és szállítási módokra vonatkozó javaslatot a Szolgáltató a jelen ÁSZF 4.9 pontjában foglaltak szerint fogadja el. Ennek keretében a Felhasználó minősül a vevőnek, a Szolgáltató pedig az eladónak. A Felhasználó az Eshopban igénybe veheti a Szolgáltató kedvezményre vonatkozóan tett elérhető ajánlatát, amely alapján a Felhasználó olyan kreditpontokban részesül, amelyek alapján jogosult a Szolgáltató által magyar forintban előre meghatározott kedvezményt a megjelölt termékekre igénybe venni. A vásárlás díját és a kedvezmény magyar forintban meghatározott összegét a Szolgáltató mindenkor közzétett aktuális ajánlata tartalmazza.
  9. A termékek esetében hitelkártyás fizetés lehetséges. Az ügyletek biztonságát az adott bank fizetési rendszerei biztosítják, külső felek igénybevétele nélkül. Pénzforgalmi szolgáltatók csak a bankok által az ügylettel kapcsolatban rendelkezésükre bocsátott ügyleti információkhoz férnek hozzá.
 4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  1. A Szolgáltató előírhatja a regisztrált Felhasználó számára, hogy igazolja személyazonosságát, különösen, ha a Felhasználó 3.600.000 HUF-nak megfelelő összegnél nagyobb értékű nyereményre jogosult, vagy ha a Felhasználó azonosítása nyeremény jellege miatt szükséges. Ennek keretében a Szolgáltató kérheti a Felhasználó érvényes személyi igazolványa vagy más, a személyazonosság igazolására alkalmas egyéb okmánya másolatának bemutatását. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó személyazonosságának vagy jogszerű létezésének igazolására alkalmas, rendelkezésére bocsátott okmányról másolatot készíteni. Amennyiben a Felhasználó a kért okmányt nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókjának működését felfüggeszteni vagy a fiókot törölni, illetve adott esetben a nyeremény átadását megtagadni.
  2. A Szolgáltató jogosult bármikor megvizsgálni, hogy a Felhasználó a Játékban való részvétel során a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértette-e, valamint hogy a Rondonok és Elemek megszerzésére jogosult volt-e. Ennek keretében a Szolgáltató a teljesített ügyletekre vonatkozó dokumentumokat, továbbá egyéb szükséges dokumentumokat és információkat kérhet a Felhasználótól. A vizsgálat befejezéséig a Szolgáltató jogosult a Játék során nyert bármely nyeremény kiadását megtagadni, a Felhasználó fiókjának funkcióit korlátozni, vagy Rondonjainak és Elemeinek felhasználását letiltani. Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Felhasználó a Rondonokat vagy az Elemeket a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértésével szerezte, vagy a Felhasználó nem tudja bizonyítani, hogy a Rondonok és Elemek megszerzésére a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően vált jogosulttá, és/vagy ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, amely alapján azokat megszerezte, a Felhasználó jogosult az érintett Rondonokat vagy Elemeket a Felhasználó fiókjából eltávolítani; ha ennek következtében a Rondonok vagy Elemek egyenlege negatívvá válik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a jövőben megszerzendő Rondonokat vagy Elemeket az fentiek szerint eltávolítottakkal szemben elszámolni. A jogosulatlanul szerzett Rondonok és Elemek felhasználásával elnyert nyereményeket a Felhasználó a Szolgáltató kérésére köteles visszaszolgáltatni.
  3. A nyeremény elküldése előtt 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére annak ellenőrzésére, hogy a Felhasználó a nyeremény megszerzése során felhasznált Rondonokat és Elemeket szabályszerűen szerezte-e, illetve, hogy az ilyen Rondonok és Elemek megszerzésének alapjául szolgáló szerződéstől nem állt-e el. Ha megállapításra kerül, hogy a Felhasználó a Rondonokra és Elemekre a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megértésével tett szert, vagy hogy a nyeremény megszerzése során felhasznált Rondonok és Elemek megszerzésének alapjául szolgáló szerződéstől elállt, a Felhasználó az érintett nyereményeket köteles a Szolgáltató kérésére visszaszolgáltatni.
  4. A Szolgáltató saját belátása szerint bármikor jogosult a Játékot műszaki vagy más rendszerhiba miatt az erről szóló döntés közzétételének időpontjáig érvénytelennek nyilvánítani. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Játékot saját belátása szerint törölje, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze, ha a Játék megfelelő, biztonságos, tisztességes és szabályos lebonyolításának megzavarására vagy egyéb hátrányos befolyásolására alkalmas körülmény merül fel, vagy ha a Játék tervezett módon történő folytatására nincs mód. A Játék törlése vagy felfüggesztése esetén a Felhasználó a felhasznált Rondonokat és Elemeket visszakapja, és azok jóváírásra kerülnek a fiókjában. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a Játék nyertesén kívül más résztvevőket is jutalmazzon.
  5. A Szolgáltató bármely nyeremény esetében jogosult úgy dönteni, hogy a Felhasználó számára a természetbeni nyeremény helyett a nyeremény átlagos nettó piaci árának megfelelő pénzösszeget biztosít, azt követően is, hogy a Felhasználó a nyereményre már jogosulttá vált. A Szolgáltató a fenti pénzösszeget a Felhasználó által megadott bankszámlára történő átutalással fizeti meg.
  6. Ha nyeremények bármelyike tekintetében, vagy a 3.8. pont alapján a termék vagy szolgáltatás megvásárlása előtt bármilyen összeg fizetendő, a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a vevőt a fizetési feltételekről, így az esetleges adókról és illetékekről, és/vagy az áruk kiszállításával kapcsolatos esetleges költségekről. A Szolgáltató, mint eladó fenntartja az árukra vonatkozó tulajdonjogát, és a tulajdonjog a Felhasználóra, mint vevőre csak a teljes vételár kifizetését követően száll át. Ez a szabály értelemszerűen alkalmazandó a licencek és szolgáltatások esetében is.
  7. Az értékesítések elszámolásáról szóló cseh törvény értelmében a Szolgáltató eladóként köteles az értékesítésről bizonylatot kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor a Szolgáltató köteles a kapott bevételt az adóhatóságnak elektronikusan bejelenteni; műszaki hiba esetén a bejelentést legkésőbb 48 órán belül meg kell tenni.
  8. A különböző szállítási módokról a Szolgáltató gondoskodik, illetve azzal kapcsolatban a Felhasználó és a csomagszállító között közvetít. Az adott szállítási módok felkínálására a csomagszállítók mindenkori rendelkezésre állása, kapacitása és szolgáltatási területe alapján kerül sor. A Szolgáltató a vis major események vagy informatikai rendszerek hibája miatt bekövetkező késedelemmel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A választható szállítási módok, továbbá azok feltételei és díjai megtalálhatók a rondogo.hu webhelyen.
  9. A Játék és az Eshop egymáshoz kapcsolódására tekintettel a Szolgáltató: intézkedéseket tesz a Játékon belüli csalások megelőzése érdekében, mely csalások azzal kapcsolatosak, hogy Rondonokat, Elemeket vagy egyéb jutalmakat és előnyöket szerez a Felhasználó anélkül, hogy az ezzel kapcsolatos tranzakciót végrehajtotta volna; vagy hogy a Szolgáltató megelőzze kár bekövetkezését, különösen több termék egy napon belüli, Eshopban történő megrendelése esetén előforduló nemfizetést. Erre tekintettel, a Felhasználó és a Szolgáltató között az Eshopban létrejött szerződés megkötésétől számított 72 órán belül a Szolgáltató jogosult módosítani a megrendelt termékek és szolgáltatások fizetési és szállítási módján, különösen jogosult az átvételkori fizetést módosítani előre fizetésre. Ebben a 72 órában a fizetési és szállítási mód csupán egy javaslatnak minősül a Felhasználó részéről, amely javaslat elfogadásának minősül a Szolgáltató részéről, ha határidőn belül erre nem nyilatkozik vagy a megrendelést teljesíti. Abban az esetben, ha a Szolgáltató módosítja a termékek vagy szolgáltatások fizetésének vagy szállításának a módját, a Felhasználó jogosult elállni a termék vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződéstől a Szolgáltató általi módosításra vonatkozó értesítéstől számított 3 (három) napon belül; a jelen rendelkezés nem érinti a Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben biztosított egyéb elállási jogait.
 5. A nyeremények átadása

  1. A Szolgáltató a nyereményt átadja a Játék nyertesének bizonyuló Felhasználónak (a továbbiakban: „Nyertes“). A Nyertes köteles az alábbi információkat a valóságnak megfelelően közölni a Szolgáltatóval:
   1. vezetéknév és keresztnév,
   2. születési idő,
   3. cím (utca, házszám, település, irányítószám).
  2. A nyeremény a Felhasználó által a regisztráció során megadott névre szól. A Szolgáltató a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzését követően a nyereményt a Felhasználó regisztrált címére küldi, vagy személyesen illetve – a nyeremény jellegének figyelembe vételével – a Felhasználóval által egyeztetett más módon adja át. A Szolgáltató a nyeremény átadásának módjáról szóló tájékoztatást a Nyertes e-mail címére küldi meg a Játék végét követő 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 30 napon belül nem válaszol a Szolgáltató e-mail üzenetére, elveszíti a nyereményre való jogosultságát, a nyeremény pedig visszaszáll a Szolgáltatóra.
  3. Ha a Felhasználó 720.000 HUF-nál nagyobb összeget nyer, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzájárulását kérni ahhoz, hogy képmását, írásait, a róla készült képeket, valamint a Szolgáltató által a Játék szervezésével, illetve nyeremény átadásával vagy sorsolásával kapcsolatban a Felhasználóról és magánjellegű megnyilvánulásairól készített kép- és hangfelvételeket reklám- és egyéb kereskedelmi célokra bármilyen médiafelületen – így nyomtatott és elektronikus médiában –, azok jellegétől és céljától függetlenül, a szokásos módokon (így többek között utólag szerkesztett változatban) felhasználja, adott esetben más művekkel együttesen vagy közös művek részeként. A hozzájárulás megadásáért ellenszolgáltatás nem jár, és az annak tárgya, mennyisége, valamint időbeli és térbeli hatálya tekintetében korlátlan.
  4. Készpénznyeremény esetén a Nyertes a nyeremény kifizetésére csak akkor jogosult, ha annak összege meghaladja a 2.900 HUF összeget. A Nyertesek készpénznyereményei a Rondo pénztárcában kerülnek rögzítésre, amely a felhasználói felületen keresztül érhető el.
  5. A Szolgáltató a nyereményt a Nyertes által meghatározott címre szállítja. A Nyertes vállalja, hogy a nyereményt indokolatlan késedelem nélkül átveszi. Ellenkező esetben a Nyertes köteles viselni a Szolgáltató számára a nyeremény szállításával, tárolásával és visszaszállításával kapcsolatban felmerülő költségeket, ideértve a postaköltséget, a csomagolási és kezelési költséget, valamint az áruk értékcsökkenésével kapcsolatos költséget is.
 6. Felelősségkorlátozás

  1. A Szolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások bármilyen célra való alkalmassága, gyorsasága vagy rendelkezésre állása tekintetében semmilyen garanciát nem vállal.
  2. A Szolgáltatót az adatátviteli hibák, valamint a felhasználói fiókokkal kapcsolatos visszaélések tekintetében felelősség nem terheli.
  3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy az általa a Partnerektől megszerzett Rondonok és Elemek a közte és a Partnerek között létrejött ügyletekből származnak, és e jogviszonyok alapján a Szolgáltató számára nem merülnek fel követelések és kötelezettségek, továbbá hogy a Szolgáltatót a Felhasználó és a Partner közötti teljesítésekért semmilyen felelősség nem terhel. Az egyértelműség kedvéért, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy
   1. a Partner által biztosított információk a valóságnak megfelelnek,
   2. a Felhasználó és a Partner közötti ügylet tárgyát képező áruk és szolgáltatások megfelelő minőségűek, biztonságosak, és a jogszabályoknak megfelelnek,
   3. a Felhasználó és a Partner közötti ügylet ténylegesen lebonyolításra kerül-e.
  4. A rondogo.cu webhely tartalmaz egyéb honlapokra (a továbbiakban: „Külső Honlapok"), illetve harmadik személyekhez tartozó vagy általuk létrehozott cikkekre, fényképekre, szövegekre, ábrákra, képekre, tervekre, zenei művekre, hang- és képfelvételekre, applikációkra, szoftverekre és egyéb tartalmakra (a továbbiakban: "Külső Tartalmak") mutató hivatkozásokat. A Szolgáltatónak a Külső Honlapokra és Külső Tartalmakra nincs befolyása és azokat nem ellenőrzi, így azokért felelősséget nem vállal. A Felhasználó kizárólag saját felelősségére keresheti fel a Külső Honlapokat illetve fogyaszthatja a Külső Tartalmakat.
 7. Fogyasztói tájékoztatás és panaszkezelés

  1. A Játék során felmerülő problémák, illetve a megvásárolt termékek hibája esetén az r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F címre küldött levéllel lehet panasszal élni a Szolgáltatónál. Azt követően, hogy a hibát felfedezte, illetve gondosan eljárva fel kellett volna fedeznie, a Felhasználó a hibával kapcsolatos jogait köteles késedelem nélkül gyakorolni. A panasz kezelésére a lehető legrövidebb időn, általában 24 órán belül sor kerül. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a panasz rendezésére a Felhasználónak megfelelő módon kerüljön sor. A Szolgáltató a hibás teljesítésen alapuló kártérítési igényeket indokolatlan késedelem nélkül rendezi, a panaszkezelési eljárás eredményéről pedig a panasz benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. A panasz rendezésére – így a panasszal érintett hiba kijavítására – rendelkezésre álló 30 napos időszak a panasz megfelelő benyújtásának napján kezdődik, mely akkor történik meg, amikor az érintett áru visszaszállításra kerül a Szolgáltatót számára (nem pedig akkor, amikor az érintett áru átadásra kerül a szállítást végző vállalkozásnak).
  2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és a Játékkal kapcsolatban felmerülő minden jogvitát békés úton kísérel meg rendezni. A Felhasználó jogosult a regisztrációt az r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F címre küldött, erre vonatkozó kéréssel bármikor megszüntetni. Ha a panasz rendezésével nem ért egyet, a Felhasználó jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy választása szerinti vitarendezési testülethez fordulni. A határon átnyúló fogyasztói kérdésekben és online szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó kérdésekben az illetékes vitarendezési testület Magyarországon az Európai Fogyasztói Központ, weboldal: www.magyarefk.hu, email: info@magyarefk.hu, telefonszám: + 36 1 896 77 47. A Magyar vitarendezési testületekről az alábbi linken érhető el információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek. A Csehországban működő vitarendezési testület a Cseh Kereskedelmi Felügyelet keretében működő Peren Kívüli Fogyasztói Vitarendezési Osztályhoz (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Csehország, nyilvántartási szám: 000 20 869, honlap: www.coi.cz) vagy az interneten kötött szerződésekkel kapcsolatos viták rendezésére szolgáló Online Európai Uniós vitarendezési platform (honlap: www.ec.europa.eu/consumers/odr/). A Felhasználó ugyanakkor a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez, mint a Szolgáltató tevékenységét felügyelő hatósághoz is fordulhat.
  3. Amennyiben a Felhasználó a polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 Sb. törvény (a továbbiakban: „Cseh Ptk.”) 419. §-a értelmében fogyasztónak minősül, a távollévők közötti szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Ezt az r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F címre küldött értesítésben teheti meg, melyben meg kell határoznia az elállással érintett szerződést. Az elállás bejelentésére felhasználható a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta. Az elállási jog
   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától
   2. az Eshopból vásárolt egyedi termékre vonatkozó szerződés esetén az adott termék átvételétől
   3. az Eshopból vásárolt, több tételből vagy darabból álló termékre vonatkozó szerződés esetén az utoljára szállított tétel vagy darab átvételétől
   4. az Eshopból vásárolt, meghatározott időszakon belül rendszeresen szállított termékekre vonatkozó szerződés esetén az elsőként szállított termék átvételétől
   számított tizennégy napon belül gyakorolható.
  4. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a Szolgáltatótól kapott terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza; a határidő teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles a termék vételárát visszatéríteni, amíg a fogyasztó azt a Szolgáltatónak át nem adja vagy annak elküldését a Szolgáltató számára nem igazolja. A terméknek teljesnek, sérülésmentesnek és az fogyasztó általi átvételkori állapotban kell lennie: fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához, azaz a termék kipróbálásához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést köteles a Szolgáltató számára megtéríteni.
  5. Elállás esetén a Szolgáltató kizárólag az általa kínált legkevésbé költséges visszaküldési mód költségei erejéig köteles a fogyasztó számára felmerült visszaküldési költségeket megtéríteni. Ha a fogyasztó a Szolgáltató által kínált legkevésbé költséges visszaküldési módtól eltérő visszaküldési módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Elállás esetén a fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségeit.
  6. A Felhasználó vállalja, hogy a terméket indokolatlan késedelem nélkül átveszi. Ellenkező esetben a Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltató számára a termék szállításával, tárolásával és visszaszállításával kapcsolatos költségeket, ideértve a postaköltséget, a csomagolási és kezelési költséget, valamint az áruk értékcsökkenésével kapcsolatos költséget is.
  7. A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlására a fogyasztónak termékek értékesítése esetén 24 hónap áll rendelkezésre, ez az időszak azonban hosszabb is lehet, ha az jótállási jegyen, a csomagoláson vagy a hirdetésekben szerepel. Ha a fentiek szerint a termékre 24 hónapnál hosszabb jótállási időszak vonatkozik, a Szolgáltató eladóként – a jótállási jegyben foglalt nyilatkozat formájában, vagy külön szerződési feltételek révén – meghatározza a jótállás kiterjesztésének feltételeit és hatályát. Ennek hiányában a termék átvételét követő 24 hónap leteltét követően bekövetkező hibák tekintetében a Cseh Ptk. termékszavatosságra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az eladó termékfelelőssége nem terjed ki a termék (vagy annak bármely része) szokásos elhasználódására.
  8. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó az alábbi igényekkel élhet:
   1. A termék ingyenes javítása.
   2. A termék vagy alkatrészeinek cseréje, ha a hiba jellegét figyelembe véve az cseretermék vagy -alkatrész szállítása ésszerű megoldást jelent a reklamációra. Ilyen esetben az ésszerűség megállapítása például annak alapján történik, hogy a termék javítható-e, a javítás a költségek vagy az idő szempontjából gazdaságos-e, illetve hogy a javítás elvégezhető-e anélkül, hogy az a fogyasztónak jelentős kényelmetlenséget okozna.
   3. Az elállás joga akkor gyakorolható, ha a termék nem javítható, és termék vagy az alkatrészek cseréje nem lehetséges (ha a jog gyakorlásának feltételei egyébként fennállnak). Az elállási jog akkor is gyakorolható, ha a termék több hibával is rendelkezik, vagy a hiba javítás utáni újbóli felmerülése miatt rendeltetésszerűen nem használható.
   4. Ha a fogyasztó, mint vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem igényli a hibamentes cseretermék vagy cserealkatrészek szállítását, vagy a termék javítását, akkor indokolt mértékű árkedvezményre tarthat igényt. A fogyasztó, mint vevő akkor is indokolt mértékű árkedvezményre tarthat igényt, ha a Szolgáltató hibamentes csereterméket vagy -alkatrészt nem tud biztosítani, ha a terméket nem tudja kijavítani, ha a hibajavítást ésszerű időn belül nem végzi el, vagy ha a hibajavítás a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenséggel járna.
  9. A nem fogyasztónak minősülő Felhasználók esetében jótállási időszakot és azzal kapcsolatos jogokat az adott termék forgalmazója vagy gyártója által meghatározottak szerint kell alkalmazni. Ha a forgalmazó vagy a gyártó más szabályokat nem ír elő, a Cseh Ptk. 2113. és azt követő §-ai szerinti termékszavatossági jogokat kell alkalmazni.
  10. A laptopokkal, mobiltelefonokkal, táblagépekkel, adathordozókkal, egyéb számítástechnikai rendszerekkel és adattárolókkal kapcsolatos panasz esetén az eladó az azokon tárolt tartalmakért és adatokért, illetve az adatok elvesztéséért, sérüléséért vagy az azokkal való visszaélésért nem tartozik felelősséggel. Panasz esetén az eladó az adatok biztonsági mentésével illetve visszaállításával kapcsolatos feladatokat nem végez. A vevő számára javasolt az adatokról másik adattárolón rendszeresen biztonsági mentéseket készíteni. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a panasz rendezése a termék cseréjével történik, az eredeti termék visszaszolgáltatására nem kerül sor.
  11. Panasz vagy a szerződéstől való elállás esetén a terméket az alábbi címre kell visszaküldeni: RONDOgo s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Csehország.
  12. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a termék elküldése előtt lépjen velünk kapcsolatba az r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F e-mail címen. Ebben az esetben küldünk a címet már tartalmazó, kinyomtatható címkét, amelynek révén a termék a Zásilkovna átvételi pontokon keresztül postaköltség nélküli küldhető el. A termék természetesen postán vagy más csomagküldő szolgálttal is visszaküldhető. A Szolgáltató az utánvéttel küldött termékeket nem veszi át.
 8. Adatvédelem

  1. Az adatvédelmi szabályzat teljes szövege megtalálható az Adatkezelési Tájékoztató oldalon.
 9. Záró rendelkezések

  1. A Felhasználót a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére és weboldalainak használatára, valamint a Játékban való részvételre feljogosító, jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megkötött szerződés az ÁSZF Felhasználó általi elfogadásának időpontjában, határozatlan időre jön létre. A Felhasználó, aki fogyasztónak minősül, kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtását közvetlenül a szerződés megkötését követően, az elállási időszakon belül kezdje meg, és megerősíti, hogy tudomást szerzett arról, hogy a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtti hozzájárulásával a Felhasználó a szolgáltatás teljes teljesítését követően elveszíti az elállási jogát a szerződéstől. Ha a fogyasztó eláll a szolgáltatási szerződéstől, a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítéséig csak a ténylegesen nyújtott teljesítés árat köteles megfizetni. A jelen szerződést 30 napos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja.
  2. A jelen ÁSZF rendelkezésein alapuló szerződések kötelező érvényű létrejötte előtt a Felhasználó jogosult az adatbevitel során esetlegesen elkövetett hibákat ellenőrizni és kijavítani, különös tekintettel általa megadott adatokra. A Szolgáltató a szerződés megkötését a Felhasználó e-mail címére küldött üzenetben megerősíti, azonban szerződésről fizikai/másolati példányt nem készít és nem tárol, így a Felhasználó számára ahhoz hozzáférést nem tud biztosítani.
  3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF minden módosítása a közzététel időpontjában és a Szolgáltató által meghatározott időpontban lép hatályba, de a Felhasználó tekintetében kizárólag akkor, ha elfogadja azokat. Ha a Felhasználó egy adott módosítás hatályba lépésének időpontjaként a Szolgáltató által meghatározott napot követően is részt vesz a Játékban és/vagy vásárol termékeket vagy szolgáltatásokat, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Ha a Felhasználó az ÁSZF módosítását nem fogadja el, akkor a módosítás hatályba lépésének időpontjaként a Szolgáltató által meghatározott napot követően a Szolgáltató által szervezett Játékban nem vehet részt, illetve az érintett termékeket és szolgáltatásokat ne vásárolhatja meg. Az egyértelműség kedvéért a felek kijelentik, hogy az a Felhasználó, aki a jelen ÁSZF hatályba lépése előtt regisztrált, és ezen regisztráció alapján az ÁSZF hatályba lépését követően is részt vesz a Játékban, és/vagy vásárol termékeket vagy szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF alkalmazásában is Felhasználónak minősül.
  4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válik, ez az ÁSZF részleges érvénytelenséget vonja maga után, ami az ÁSZF többi érvényes és végrehajtható rendelkezését nem érinti. Ilyen esetben a Szolgáltató az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíti, amely az eredeti rendelkezés tartalmához a lehető legközelebb áll.
  5. A jelen ÁSZF, illetve a Szolgáltató és a Felhasználó között jogviszony tekintetében Csehország törvényei az irányadók. Ezen jogválasztás ellenére azonban a Felhasználót védik a szokásos tartózkodási helye szerinti állam olyan jogszabályai, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni. A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerülő bármilyen jogvitában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni, kivéve, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, mely esetben a lakóhelye szerinti bíróság jogosult eljárni. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Az ÁSZF magyar nyelvű változata az irányadó, minden egyéb nyelvi változat kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
  6. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti kapcsolattartás kizárólag elektronikusan, e-mail formájában történik.
  7. A Játékban nem vehetnek részt a Szolgáltató munkavállalói, valamint azok a személyek akik tevékenységük révén részt vesznek vagy részt vettek a Játék létrehozásában vagy annak szervezésében, továbbá az ilyen személyek közeli hozzátartozói.
  8. A jelen ÁSZF 2022. június 6-jétől hatályos.

1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

 

 - Címzett: RONDOgo s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Csehország.
 

- Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (*)
 

- Szerződéskötés időpontja (*)/Átvétel időpontja (*)
 

- A fogyasztó(k) vezeték és keresztneve
 

- A fogyasztó(k) címe:
 

- A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 

- Kelt
 

(*) A nem kívánt rész törlendő, illetve szükség esetén további információ közölhető.